2010 m. vasario 26 d., penktadienis

Konferencija dėl akcijos Haitys

2010 m. sausio 14 d. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (toliau – LTKD) pradėjo akciją nukentėjusiems žmonėms nuo žemės drebėjimo Haityje paremti. Akciją buvo planuojama vykdyti iki 2010 m. vasario 17 dienos. Akcijos metu buvo renkami pinigai Kauno miesto švietimo, mokymo, medicinos, vietos savivaldos įstaigose, įmonėse, bendruomenėse bei miesto centre. Akciją Kauno mieste organizavo LRKD Kauno komitetas.

LRKD Kauno komitetas
siekė ne tik organizuoti aukų rinkimo akciją nukentėjusiems žmonėms nuo žemės drebėjimo Haityje, bet ir suburti didžiulę bendruomenę, kurią sudarytų švietimo, mokymo, medicinos, vietos savivaldos įstaigų, įmonių ir bendruomenių žmonės. Šia akcija buvo skatinamas supratingumas, neabejingumas, humaniškumas.

Kovo 4 d. (ketvirtadienis) 15 val. 30 min. Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje (Laisvės al. 96, Kaunas) vyks konferencija, kurioje bus pristatyta organizuotos akcijos rezultatai Kaune, Lietuvoje. Taip pat bus pranešta apie nuveiktus ir planuojamus darbus Haityje likviduojant žemės drebėjimo padarinius.

Tarptautinės Raudonojo Kryžiaus draugijų federacijos duomenimis, žemės drebėjimo metu labiausiai nukentėjo vakariniai Port-auPrince, Carrefour ir Jacmel miestai, kurių gyventojų populiacija siekia 2,2 mln. Nukentėjusiesiems organizuojamas laikinas apgyvendinimas, vandens sanitarija, teikiama medicininė bei psichologinė pagalba, pradėtos atstatyti ligoninės, mokyklos, gyvenamieji namai.


Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio narių judėjimo tikslas – ginti žmogaus gyvybę ir orumą visame pasaulyje kartu propaguojant ilgalaikę taiką. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio nariai, tai tie nariai, kurie skatinami gilaus vidinio poreikio padėti kitiems nesitikint materialinės naudos sau. Judėjimas paremtas humanistiniais principais ir pripažinta tarptautinės teisės ir papročių. Šis unikalus tinklas jungia visų pasaulio šalių žmones, kurie jaučia pareigą užkirsti kelią kančioms ir jas palengvinti, žmonės, kurie yra pasirengę ginti žmogaus gyvybę ir orumą. Nesvarbu kieno, nesvarbu kur, nesvarbu kada. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimas yra daugiau nei sąjunga ar istorinė institucija, jis yra pasaulinis idėjinis įsikūnijimas. Idėjos, kad žmogaus gyvybė ir orumas yra vertybės, kurias reikia gerbti ir ginti nuo sunaikinimo, nesvarbu, ar joms grasina žmonės, ar gamta.

2010 m. vasario 25 d., ketvirtadienis

Galimybių mugė Tavo mieste!

„53 % Lietuvos gyventojų nežino, kas yra nevyriausybinė organizacija“ – tai duomenys, verčiantys suklusti kiekvieną Lietuvos pilietį. Reaguodamas į menką nevyriausybinių organizacijų žinomumą, pilietinio aktyvumo trūkumą, siekdamas skatinti nevyriausybinių organizacijų plėtrą Lietuvoje, supažindinti visuomenę su trečiojo sektoriaus veikla, savirealizacijos galimybėmis, Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius kovo 6 dieną organizuoja Kauno miesto nevyriausybinių organizacijų mugę.

Mugės dieną Vytauto Didžiojo universiteto didžiosios salės foje (S. Daukanto g. 28) susirinks Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno komitetas ir kitos 22 nevyriausybinės organizacijos.

Mugės metu miesto gyventojai galės susipažinti su nevyriausybinių organizacijų veikla, pabendrauti su kiekvienos organizacijos atstovais, užduoti jiems rūpimus klausimus, išvysti kiekvienos organizacijos prisistatymą, o susidomėjusieji galės iš karto pareikšti norą įsitraukti į sudominusios organizacijos veiklą. Abejones dėl dalyvavimo NVO veikloje padės išsklaidyti mugės metu vyksianti nuomonių dvikova „Dalyvauti (ne)verta“, kurioje savo nuomone pasidalins Kauno miesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė ir šių debatų moderatorė Laura Ramanauskaitė – Stašiauskienė, Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyriaus pirmininkas Romas Aikevičius, Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės prezidentas Donatas Juodpušis ir kiti.

www.jauniejiteisininkai.lt

2010 m. vasario 21 d., sekmadienis

Šaukiamas Draugijos Kauno komiteto neeilinis SusirinkimasVadovaudamasis Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos (toliau - Draugija) Įstatų 10.5.4. dalimi, šaukiamas Draugijos Kauno komiteto neeilinis Susirinkimas vasario 25 d. 18 val. adresu Laisvės al. 48-3, Kaunas. Pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas, jei neįvyks susirinkimas vasario 25 d., kovo 1 d. 18 val. adresu Laisvės al. 48-3, Kaunas.

Numatoma darbotvarkė:
1. Atstovo išrinkimas (žiūrėti Įstatų 6.3.7. punktą);
2. Draugijos Kauno komiteto siūlymai ir pastabos dėl Draugijos veiklos gerinimo išsakymas išrinktam atstovui, kuris turės pranešti Draugijos neeiliniame Suvažiavime vyksiančiame kovo 5 d.;
3. Kiti klausimai.

Primenama, kad visi Draugijos Kauno komiteto nariai turi teisę siūlyti siūlymus, kuriuos, jūsų manymu, Susirinkimas turėtų apsvarstyti. Siūlymus, kurie pagal Įstatus priklauso svarstyti Susirinkimui, įrašysiu į Susirinkimo darbotvarkę. Neįrašyti siūlymai ir jų argumentacija dėl jų neįrašymo bus pranešti neeilinio Susirinkimo pradžioje.

Taip pat primenama, kad Susirinkimo darbotvarkę koreguoti ar (ir) pertvarkyti galima bet kuriuo Susirinkimo metu.


Draugijos Kauno komiteto sekretorius

Dėl Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno komiteto neeilinio Valdybos susirinkimoVadovaudamasis Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos (toliau - Draugija) Įstatų 10.6.1. dalimi, šaukiamas Draugijos Kauno komiteto valdybos neeilinis Susirinkimas vasario 23 d. 17 val. 30 min. adresu Laisvės al. 48-3, Kaunas.

Numatoma darbotvarkė:
1. Draugijos Kauno komiteto valdybos pirmininko pavaduotojo išrinkimas.
2. Delegato patvirtinimas ir išsakymas Draugijos Kauno komiteto pozicija dėl balsavimo vyksiančiame neeiliniame Suvažiavime.
3. Draugijos Kauno komiteto Labdaros ir paramos komisijos sudarymas.
4. Draugijos Kauno komiteto Finansų komisijos sudarymas.
5. Draugijos Kauno komiteto Viešųjų ryšių vadovo paskyrimas.
6. Draugijos Kauno komiteto valdybos siūlymai ir pastabos dėl Draugijos veiklos gerinimo išsakymas Draugijos Kauno komiteto sekretoriui, kuris turės pranešti vyksiančiame Draugijos Kauno komiteto neeiliniame Susirinkime vasario 25 d.
7. Draugijos Kauno komiteto internetinio portalo domeno pavadinimo parinkimas.
8. Draugijos Kauno komiteto narės M.A. elgesio svarstymas dėl 2009 m. spalio 16 d. organizuotos akcijos „Alkio diena“ pinigų pasisavinimo bei dėl mėginimo sukčiauti (klastoti) per 2010 m. sausio 10 d. Draugijos Kauno komiteto neeiliniame Susirinkime.
9. Kiti klausimai.

Primenama, kad visi Draugijos Kauno komiteto valdybos nariai turi teisę siūlyti siūlymus dėl darbotvarkės. Taip pat primenama, kad Susirinkimo darbotvarkę koreguoti ar (ir) pertvarkyti galima bet kuriuo Susirinkimo metu.

P.S.
Prašome Draugijos Kauno komiteto narės M.A. atvykti į Draugijos Kauno komiteto valdybos neeilinį Susirinkimą, nes bus svarstomas klausimas susijęs su Jumis. Susirinkime Jūs turėsite teisę pasiteisinti dėl savo poelgio, atsakyti į Valdybos užduotus klausimus. Jūsų nedalyvavimas bus vertinimas kaip nenoras spręsti iškilusias problemas dėl jūsų elgesio ir (ar) pripažinimas, kad esate netinkamai pasielgus bei pripažinimas, kad nepripažįstate Draugijos principų ir įstatų bei įstatymų.

Todėl prašome savo argumentus dėl savo poelgių, dėl kurių Draugijos Kauno komiteto valdyba svarstys, kuriuos nurodytos Draugijos Kauno komiteto valdybos neeiliniame Susirinkimo darbotvarkės 8 klausime, surašyti ant lapo.

Jei negalėsite atvykti į Draugijos Kauno komiteto valdybos neeilinį Susirinkimą, prašome pranešti raštu, elektroniniu laišku adresu raudonaskryzius@gmail.com, apie priežastis dėl kurių negalite atvykti į Susirinkimą bei pateikti argumentus dėl savo elgesio, kurie išvardinti darbotvarkėje.


Draugijos Kauno komiteto valdybos narys, sekretorius

2010 m. vasario 18 d., ketvirtadienis

Šaukiamas neeilinis Kauno komiteto narių susirinkimasAntradienį, balandžio 20 d. 18 valandą, adresu Laisvės al. 48-3, Kaunas, šaukiamas neeilinis Kauno komiteto narių susirinkimas.

Darbotvarkė:
1. Dėl prašymo LRKD generalinei sekretorei, LRKD vyriausiajai valdybai ir pirmininkui dėl gražinimo pinigų, kuriuos LRKD generalinė sekretorė neteisėtai sumokėjo bendrijai iš Kauno komiteto pinigų.
2. Dėl Kauno komiteto narių, savanorių veiklos koordinavimo, strategijos.
3. Dėl Kauno komiteto organizuojamų renginių ir pan.
4. Dėl prašymo LRKD generalinei sekretorei, LRKD vyriausiajai valdybai ir pirmininkui dėl paramos Kauno komiteto veiklai vykdyti.
5. Dėl Kauno komiteto banko sąskaitos koordinavimo.
6. Kiti klausimai.

Pranešama, kad jeigu antradienį nebus kvorumo, tai bus trečiadienį (balandžio 21 d.) 18 val. adresu Laisvės al. 48-3, Kaunas, pakartotinas neeilinis susirinkimas, kuris svarstys tuos pačius klausimus, kuriuos nesvarstė neeilinis susirinkimas.Kauno komiteto sekretorius

2010 m. vasario 9 d., antradienis

MOKSLINIS – PRAKTINIS SEMINARAS

„Gyvenimo įgūdžiai. Bendravimas ir teisingi sprendimai“


2010 m. vasario 9 d.

Viešbutis „Daniela“

A. Mickevičiaus g. 28, Kaunas


PROGRAMA


8.00 – 9.00 Dalyvių registracija


9.00 – 9.15 Sveikinimo žodis

Vincė Vaidevutė Margevičienė, Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė

Dr. Audronė Astrauskienė, Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė

Prof. Jonas Ruškus, Vytauto Didžiojo universiteto prorektorius

Tautvydas Zikaras, Kauno apskrities priklausomybės ligų centro direktorius


9.15 – 9.30 NVO veikla, vykdant smurto prevenciją šeimoje

Dr. Nijolė Liobikienė, Vytauto Didžiojo universitetas


9.30 – 9.45 Socialinių gebėjimų lavinimo intervencinės programos: efektyvumą lemiantys veiksniai

Dr. Jorūnė Vyšniauskytė – Rimkienė, Vytauto Didžiojo universitetas


9.45 – 10.00 Gyvenimo įgūdžių ugdymas. Metodinės medžiagos pristatymas

Vida Leonienė, Narkotikų kontrolės departamentas Prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės


10.00 – 11.30 Tarpusavio santykiai. Bendravimas ir atsakomybė

Marie Maquaire, Prancūzija


11.30 – 12.00 Kavos pertrauka


12.00 – 13.30 Smurtas visuomenėje: praktiniai būdai smurtui mažinti

Marie Maquaire, Prancūzija


13.30 – 14.30 Pietų pertrauka


PRAKTINIAI UŽSIĖMIMAI


Kauno apskrities priklausomybės ligų centras

Giedraičių g, 8, Kaunas


15.00 – 17.00 Užsiėmimai

Marie Maquaire, Prancūzija

Tautvydas Zikaras, Kauno apskrities priklausomybės ligų centrasMokslinime – praktiniame seminare dalyvavo LRKD Kauno komiteto atstovas Henrikas.


Daugiau nuotraukų galite rasti čia: Gyvenimo įgūdžiai. Bendravimas ir teisingi sprendimai