2011 m. vasario 18 d., penktadienis

PRANEŠIMAS DĖL LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS DRAUGIJOS KAUNO SKYRIAUS VALDYBOS ATSISTATYDINIMO

2009 m. spalio mėn. 5 d. pradėjo eiti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos (toliau – Draugijos) Kauno skyriaus sekretoriaus pareigas H.K. Draugijos Kauno skyriuje tuo metu buvo 5 nariai, tačiau Draugijos ataskaitoje už 2008 metus buvo parašyta, kad Draugijos Kauno skyriuje yra 126 nariai. Draugijos generalinės sekretorės Gražinos Jevgrafovienės pasiteiravus apie duomenų tikslumą ir iš kur yra tokie skaičiai, jei Draugijos Kauno skyrius neturi 126 narių, sulaukta atsakymo, kad „iš lubų“. Draugijos generalinė sekretorė Gražina Jevgrafovienė pripažino neturinti Draugijos Kauno skyriaus narių sąrašo už 2008 metus.

Mūsų žiniomis, 2010 m. kovo – balandžio mėn. laikotarpyje Teismui buvo įteiktas ieškinys, pagal kurį atsakovas yra Draugija.

2010 m. balandžio mėn. 18 d. Draugijos Kauno skyriaus Valdyba kreipėsi į Draugijos Vyriausiąją valdybą, Draugijos pirmininką Romualdą Konstantiną Dobrovolskį, kitus organus ir Draugijos generalinę sekretorę Gražiną Jevgrafovienę dėl Draugijos Kauno skyriaus pinigų grąžinimo, dėl paramos Draugijos Kauno skyriaus veiklai vystyti, dėl Draugijos Kauno skyriaus banko sąskaitos koordinavimo, dėl dokumentų pateikimo, dėl prašymo – siūlymo Draugijos veiklos gerinimo.

2010 m. balandžio mėn. 21 d. Draugijos Kauno skyriaus visuotinas narių susirinkimas kreipėsi į Draugijos Vyriausiąją valdybą, Draugijos pirmininką Romualdą Konstantiną Dobrovolskį, kitus organus ir Draugijos generalinę sekretorę Gražiną Jevgrafovienę dėl Draugijos Kauno skyriaus pinigų grąžinimo, dėl paramos Draugijos Kauno skyriaus veiklai vystyti, dėl Draugijos Kauno skyriaus banko sąskaitos koordinavimo, dėl dokumentų pateikimo, dėl prašymo – siūlymo Draugijos veiklos gerinimo.

Abu prašymai 2010 m. birželio mėn. 2 d. įteikti Draugijai.

2010 m. birželio mėn. 30 d. Draugijos Vyriausioji valdyba abu prašymus atmetė, kaip nepagrįstus, nes, pasak Draugijos Vyriausiosios valdybos, prašomi dokumentai yra Draugijos Kauno skyriaus patalpose.

2010 m. kovo mėn. 5 d. vykusiame Draugijos visuotiniame narių susirinkime (toliau – Suvažiavimas) delegatams buvo įteikti tik Draugijos reorganizavimo planas, lentelinė Draugijos skyrių ataskaita, įstatų projektas, bei žodžiu supažindinta su Draugijos finansine ir veiklos ataskaita. Pastarųjų ataskaitų iki šios dienos Draugijos Kauno skyriui nebuvo pateikti, nors Suvažiavime Draugijos generalinė sekretorė Gražina Jevgrafovienė žadėjo tą padaryti.

Draugijos Kauno skyriaus Valdybos ir Draugijos Kauno skyriaus susirinkimo prašomų dokumentų nėra Draugijos Kauno skyriaus patalpose. Buvęs Draugijos Kauno skyriaus sekretorius D.B., pagal jį vadavusią D.R., nepaliko D.R. jokių dokumentų susijusių su Draugija ir Draugijos Kauno skyriumi, išskyrus mokėjimų kvitus už komunalinius mokesčius. D.R. nepaliko jokių dokumentų Draugijos Kauno skyriaus sekretoriui H.K. Vienareikšmiškai teigiama, kad Draugijos Kauno skyrius niekada neturėjo ir neturi dokumentų, kuriuos 2010 m. balandžio mėn. 18 d. Draugijos Kauno skyriaus Valdyba ir 2010 m. balandžio mėn. 21 d. Draugijos Kauno skyriaus susirinkimas prašė Draugijos.

Pažymėtina, kad Draugija neturi jokių įrodančių dokumentų – faktų, kad Draugijos Kauno skyrius turi dokumentus, kurie išvardinti 2010 m. balandžio mėn. 18 d. 2010 m. balandžio 21 d. prašymuose. Be to, buvo prašoma pateikti tokius dokumentus, kuriuose pateikta informacija yra kaitoma laiko: Draugijos Vyriausiosios valdybos posėdžių protokolai ir t.t.

Draugijos įstatų projektas, kuris buvo pateiktas 2010 m. kovo mėn. 5 d. vykusiame Draugijos Suvažiavimo delegatams, kurį Suvažiavime, pagal Suvažiavimo protokolą, patvirtino, kardinaliai skiriasi, tačiau išlieka ta pati tendencija dėl įstatų turinio neatitikimo su Asociacijų įstatymu, nuo dabar galiojančių Draugijos įstatų, kurie įregistruoti VĮ „Registrų centras“ 2010 m. rugsėjo mėn. 7 d.

Už Draugijos įstatų pristatymą Draugijos Suvažiavimui, kuris gali keisti, pildyti, tvirtinti, atsakinga Draugijos generalinė sekretorė Gražina Jevgrafovienė. Todėl Draugijos generalinė sekretorė Gražina Jevgrafovienė, pateikdama notarui tvirtinti ne tuos įstatus, kuriuos Suvažiavimas patvirtino (apie įstatų pakeitimus nebuvo informuotas nė vienas Draugijos Kauno skyriaus narys, delegatas ar sekretorius), mūsų nuomone, šiurkščiai pažeidė Asociacijų įstatymą ir Draugijos įstatus.

Draugijos pirmininkas Romualdas Konstantinas Dobrovolskis Suvažiavime teigė, kad 2009 m. lapkričio mėn. vyko į Keniją ir visas kelionės bei kitas išlaidas padengė už savo asmeninius pinigus. Tačiau, mūsų žiniomis ir nuomone, buvo visai kitaip. Draugija apmokėjo kelionės ir su jomis susijusias išlaidas, kurios, mūsų manymu, galėjo siekti apie 15 tūkst. Lt. Draugijos generalinė sekretorė Gražina Jevgrafovienė iki šios akimirkos nesugebėto patvirtinti arba paneigti mūsų turimą informaciją. Taip pat nesugebėjo paneigti arba patvirtinti, kad dirbant Draugijoje atlyginimas siekia apie 5 320 Lt.

2010 m. spalio mėn. 12 d. Draugijos generalinė sekretorė Gražina Jevgrafovienė būdama Draugijos Kauno skyriaus patalpose Draugijos nariui V.Š. ir tuo metu buvusiam Draugijos Kauno skyriaus sekretoriui H.K. pasakė nepasirašysianti gavusi prašymą, kurį el. paštu gavo 2010 m. spalio mėn. 5 d. Draugijos Vyriausiosios valdybos nariai ir Draugijos pirmininkas Konstantinas Romualdas Dobrovolskis bei Draugijos generalinė sekretorė Gražina Jevgrafovienė, kai buvo įteiktas originalus prašymas. Draugijos generalinė sekretorė Gražina Jevgrafovienė pasiėmė raštą, bet nepasirašė. Kai H.K. paklausė motyvacijos, tai pasakė, kad nežino dokumentų apskaitos taisyklių.

Taip pat Draugijos generalinė sekretorė Gražina Jevgrafovienė teigė, kad Draugijos Kauno skyriaus Valdyba yra nefunkcionali, nes visur yra H.K. H.K. yra Draugijos Kauno skyriaus Valdybos pirmininkas ir Draugijos Kauno skyriaus Finansų komisijos pirmininkas. Tačiau pagal Draugijos Kauno skyriaus susirinkimo ir Valdybos posėdžių protokolus matyti, kad Draugijos Kauno skyriaus Valdybos pirmininkė buvo V.V.M., o Draugijos Kauno skyriaus Finansų komisijos pirmininkė buvo K.L.. Tokia informacija buvo pateikta ir interneto svetainėje, adresu www.kaunoskyrius.lt

2010 m. spalio mėn. 14 d. Draugijos Kauno skyriaus sekretorius H.K. į Draugiją kreipėsi ne tik dėl Draugijos Kauno skyriaus vykdyto projekto finansinių dokumentų, bet ir dėl Draugijos jaunimo nuostatų, kuriuos žadėjo pateikti Draugijos jaunimo skyriaus koordinatorius V.M.

H.K. paklausus V.M., kada jis pateiks Draugijos jaunimo nuostatus, atsakė, kad H.K. jį trukdo, nes jam, t.y. V.M. yra pietūs, kad reikia H.K. atnešti saldainių ir kavos, ir tik tada bus Draugijos jaunimo nuostatai.

2008 m. lapkričio mėn. 28 d. Draugijos Suvažiavimas priėmė Draugijos 2009-2012 metų strategiją.

Strategijoje parašyta:
Vizija.
Vienyti Lietuvoje gyvenančius žmones, padėti kenčiantiems, saugoti žmogaus orumą.
Misija.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (LRKD) yra savanoriška, pelno nesiekianti organizacija, savo veiklą grindžianti humanitariniais principais. Ji vienija Lietuvoje gyvenančius žmones teikti paramą nelaimės ištiktiems žmonėms šalyje ir už jos ribų. Įgyvendindama įvairias programas, Draugija siekia atsižvelgti į socialiai remtinų žmonių poreikius, kelti jų gerovę.
1. Tikslas.
Tobulinti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos efektyviai veikiančią struktūrą, stiprinti kompetenciją, plėsti jos veiklą.
Uždaviniai.
1.1. Stiprinti LRKD organizacinę kultūrą, tobulinti teisinę bezę;
1.2. Sukurti lėšų kaupimo strategiją, aktyviau bendradarbiauti su socialiniais partneriais, NVO, valstybėmis institucijomis;
1.3. Parengti vadybos sistemą įtraukiant į Draugijos veiklą Raudonojo Kryžiaus (RK) naujus narius, jaunimo savanorius;
1.4. Sukurti RK darbuotojų, savanorių mokymo, skatinimo, kvalifikacijos kėlimo sistemą;
1.5. Tobulinti įgūdžius ir žinias, formuoti nuoseklią ir ilgalaikę ryšių strategiją.
2. Tikslas.
Kurti pagalbą teikiančios organizacijos reputaciją, reaguoti į stichines nelaimes, katastrofas, mobilizuoti savanorius.
Uždaviniai.
2.1. Sudaryti pasirengimo ekstremalioms situacijoms (PES) programą, atsižvelgiant į valstybinių gelbėjimo ir specialiųjų tarnybų planą, pagal poreikį dalyvauti likviduojant nelaimių padarinius;
2.2. Sukurti mokymo bazę Visagino RK komiteto PES savanorių būrio pagrindu įtraukiant kitus RK komitetus;
2.3. Dalyvauti Baltijos šalių Raudonojo Kryžiaus PES būrių pratybose bei tarptautiniuose mokymuose;
2.4. Parengti PES planą įtraukiant į šią programą kitus RK komitetus.
3. Tikslas.
Gerinti sveikatinimo veiklos kokybę, organizuoti visuomenės mokymus.
Uždaviniai.
3.1. Teikti moralinę, socialinę ir kitokią pagalbą vienišiems, seniems, ligotiems, socialiai remtiniems asmenims;
3.2. Atlikti asmens sveikatos priežiūrą kartu su socialiais darbuotojais pagal parengtą programą, užtikrinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę asmens namuose;
3.3. Mažinti socialinę atskirtį ir užtikrinti pažeidžiamų gyventojų gružių socialinę integraciją į visuomenę;
3.4. Stiprinti ryšius su savivaldos institucijomis siekiant pagerinti sveikatos priežiūrą, nustatyti pajėgumus teikiant pagalbą socialiai remtiniems žmonėms;
3.5. Parengti priemonių planą efektingesnei pirmosios pagalbos programai įgyvendinti, kad visuomenės nariai gautų kuo daugiau žinių ir įgūdžių;
3.6. Tęsti prevencines programas, vykdyti jaunimo užimtumo, ŽIV/AIDS, narkomanijos prevenciją ir kitas veiklas (mokymai, seminarai, akcijos).
4. Tikslas.
Skleisti pagrindinius Raudonojo Kryžiaus judėjimo principus, humanitarines vertybes Draugijoje ir už jos ribų.
4.1. Skleisti pagrindinius RK judėjimo principų ir vertybių sampratą įvairiuose Draugijos lygmenyse;
4.2. Padėti valstybės institucijoms skleisti žinias apie tarptautinę humanitarinę teisę (THT);
4.3. Plėtoti pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų bei migrantų socialinę integraciją, vykdyti šeimų sujungimo politiką;
4.4. Skleisti informaciją, skatinančią visuomenės toleranciją socialiai pažeidžiamoms žmonių grupėms.

Mūsų manymu, Draugija iš dalies nesilaikė ir nesilaiko Draugijos Suvažiavime priimtų strategijos visų keturių tikslų.

2010 m. spalio mėn. 16 d. Draugijos Kauno skyriaus Valdyba pateikė kreipimąsi Draugijos Vyriausiajai valdybai. Draugijos Kauno skyriaus valdyba atsistatydino.

2010 m. lapkričio mėn. 5 d. Draugijos Kauno skyriaus visuotinis narių susirinkimas išrinko naująją Draugijos Kauno skyriaus valdybą.

Nuo 2010 m. lapkričio mėn. 12 d. Draugijos Kauno skyriaus sekretoriaus pareigas nustojo eiti H.K. Dėl to Teismui pateiktas ieškinys, kurio atsakovas yra Draugija.

Draugijos generalinė sekretorė Gražina Jevgrafovienė įgaliojimu, be Draugijos Kauno skyriaus Valdybos žinios, įgaliojo Draugijos darbuotoją D.R. laikinai eiti Draugijos Kauno skyriaus sekretorės pareigas iki 2011 m. gruodžio mėn. 5 d.

Pagal Draugijos įstatų 8.16. str. 2 d. Draugijos skyriaus/filialo Valdyba: „teikia Generaliniam sekretoriui kandidatus į skyrių/filialo sekretoriaus pareigas“.

2010 m. gruodžio 3 d. Draugijos Kauno skyriaus Valdyba siūlė Draugijos generalinei sekretorei Gražinai Jevgrafovinei ir Draugijos Vyriausiajai valdybai paskirti kandidatą D.P. eiti nuolatines Draugijos Kauno skyriaus sekretoriaus pareigas, tačiau iki šios dienos Draugijos generalinė sekretorė Gražina Jevgrafovienė nepatvirtino siūlomą kandidatą Draugijos Kauno skyriaus sekretoriumi.

Pagal Draugijos generalinės sekretorės Gražinos Jevgrafovienės 2010 m. rugsėjo mėn. 7 d. įsakymo Nr.212 dėl Draugijos skyriaus pareiginių nuostatų, kuriuose išvardinti kriterijai, kuriuos turi atitikti visi būsimi skyrių sekretoriai.

1.5. Skyrių sekretorius privalo:
1.5.1. būti susipažinęs su darbų saugos, priešgaisrinės saugos, patalpų apsaugos sistemos reikalavimais;
1.5.2. laikytis darbo vidaus tvarkos taisyklių, etikos reikalavimų;
1.5.3. žinoti Draugijos struktūrą, Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimo principus, istoriją;
1.5.4. žinoti darbo organizavimo pagrindus;
1.5.5. Darbuotojas turi gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir bent vieną užsienio kalbą, dirbti kompiuteriu bei išmanyti raštvedybos pagrindus.
1.6. Darbuotojas turi vadovautis Draugijos įstatais, Suvažiavimo, Vyriausiosios valdybos bei Generalinio sekretoriaus sprendimais, Skyrių tipiniais nuostatais, šiais pareiginiais nuostatais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei laikytis pagrindinių Tarptautinių Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimo principų.

Visus reikalavimus atitiko Draugijos Kauno skyriaus Valdybos siūlytas tvirtinti Draugijos Kauno skyriaus sekretoriumi D.P.

2011 m. sausio mėn. 10 d. Draugijos generalinė sekretorė Gražina Jevgrafovienė el. paštu pranešė, kad D.P. negali tvirtinti, nes, pasak Draugijos generalinės sekretorės Gražinos Jevgrafovienės, norint užimti Draugijos Kauno skyriaus sekretoriaus pareigas reikalinga administracinio darbo patirtis. Draugijos generalinė sekretorė Gražina Jevgrafovienė tokiu pareiškimu prieštaravo savo 2010 m. rugsėjo mėn. 7 d. įsakymu Nr.212 patvirtintoms Draugijos skyrių sekretorių pareigybių nuostatoms. Taip pat pažeidė Draugijos Kauno skyriaus Valdybos teisę (pagal Draugijos įstatų 8.16. str. 2 d.), pažeidė Raudonojo Kryžiaus principą – bešališkumą, taip pat lygiateisiškumą, nes kitų Draugijos skyrių sekretoriai, mūsų nuomone, ne visi moka dirbti kompiuteriu ir pan., bei neturi administracinio darbo patirties. Pažymėtina tai, kad Draugijos generalinė sekretorė Gražina Jevgrafovienė nepagrįstai netvirtina Draugijos Kauno skyriaus Valdybos siūlyto asmens tvirtinti Draugijos Kauno skyriaus sekretoriumi.

Pastebėtina tai, kad nėra aiški Draugijos: buhalterės R.B., kuri neturi buhalterės išsilavinimo; jaunimo skyriaus koordinatoriaus V.M., kuris neturi administracinio darbo patirties ir išsilavinimo; pirmosios pagalbos mokymų koordinatorės N.Č., kuri neturi administracinio darbo patirties bei medicininio išsilavinimo (įgijusi rusų kalbos mokytojos specialybę); paieškų skyriaus koordinatorės B.R., kuri neturi administracinio darbo patirties (įgijusi istorijos mokytojos specialybę), dabartinės Draugijos Kauno skyriaus l.e.p. sekretorė D.R., kuri neturi administracinio darbo patirties; darbuotojų kompetencija eiti dabar einamas darbe pareigas.

Draugijos buhalterė R.B. neturėdama buhalterės išsilavinimo ir dirbdama buhaltere, parodo, kad Draugijos generalinė sekretorė Gražina Jevgrafovienė, mūsų manymu, pažeidžia dar vieną įstatymą, kuris sako, kad tam tikros srities darbuotojai turi turėti tam tikrą išsilavinimą (medicinos darbuotojai, teisininkai, policijos pareigūnai, teisėjai, buhalteriai, notarai ir t.t.).

Taip pat pastebėtina, kad Draugijos pirmosios pagalbos mokymų koordinatorė N.Č. neturi tinkamo išsilavinimo, kuris leistų tinkamai atlikti dirbamą darbą. Keistai atrodo, kai N.Č. vadovauja pirmos pagalbos instruktorėms, kurios turi licenciją, medicininį išsilavinimą, būdama, mūsų nuomone, nekompetentinga instruktorių akimis. Pažymėtina, kad pirmosios pagalbos instruktorės turi licenciją, todėl joms, mūsų nuomone, nereikalinga koordinatorė, kuri nei medicininio išsilavinimo, nei licencijos, skirtos pirmajai pagalbai neturi. Pirmosios pagalbos instruktorės visus pinigus ir žmonių sąrašus atsiunčia į Draugiją, vyr. buhalterei. Todėl keista, kad N.Č., mūsų nuomone, antrą kartą rengia ataskaitas, kiek Draugija gavo pajamų iš pirmosios pagalbos vedimo kursų ir pan. Mūsų nuomone, kad Draugijai turėti pirmosios pagalbos koordinatorės pareigybę yra netikslinga, kai tuo tarpu sužiūrėti galėtų ir tas pats asmuo, kuris koordinuoja slaugytojų darbą. Kai kurios slaugytojos veda pirmosios pagalbos kursus.

Draugijos generalinė sekretorė Gražina Jevgrafovienė 2010 m. iš H.K. reikalavo, kad būtų vedama Draugijos Kauno skyriaus kasos knyga ir visi kiti buhalteriniai dokumentai. Tačiau iš Draugijos Kauno skyriaus l.e.p. sekretorės D.R. nereikalauja.

Tokie atvejai parodo, kad Draugijos generalinė sekretorė Gražina Jevgrafovienė taiko dvigubus ir net išgalvotus standartus.

Mes nenorime manyti, kad Lietuva – užstalės draugių kraštas.

Draugijos interneto svetainėje parašyta:
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (LRKD) dalyvavo ir laimėjo atvirame, Švietimo paramos mainų fondo organizuotame, konkurse Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas Klaipėdos, Panevėžio ir Tauragės apskrityse.
LRKD vykdomos, neformaliojo vaikų švietimo programos „HUMANIŠKUMO IR TOLERANCIJOS LINK“ tikslas:
Didinti visuomenės socialinį aktyvumą ir toleranciją, formuojant jaunimo humaniškųjų vertybių skalę bei ugdant socialinius ir humanitarinius įgūdžius, toleranciją ir pakantumą.
Programa pradėta vykdyti spalio 1 dieną
Klaipėdos apskrities savivaldybėse (Klaipėdos raj., Klaipėdos m., Šilutės raj., Kretingos raj.), įtrauktos 11 miesto ir 5 kaimo mokyklos, dalyvauja 679 moksleiviai iš jų 138 kaimo mokyklų.
Panevėžio apskrities savivaldybėse (Panevėžio m., Panevėžio raj., Rokiškio raj. ir Kupiškio raj.) įtrauktos 6 miesto ir 2 kaimo mokyklos, programoje dalyvauja 529 moksleiviai iš jų 126 kaimo mokyklų.
Tauragės apskrities savivaldybėse (Tauragės raj., Jurbarko raj., Šilalės raj., Pagėgių) įtrauktos 4 miesto ir 4 kaimo mokyklos, programoje dalyvauja 262 moksleiviai iš jų 109 kaimo mokyklų .
Programos trukmė 8 mėnesiai, kiekvienas moksleivis programoje dalyvaus 128 akad. valandas (paskaitos, mokymai, žaidimai, diskusijos, konkursai, varžybos, renginiai). Ji bus vykdoma 4 etapais:
I – Pakantumo ir tolerancijos ugdymas jaunimo tarpe.
II – Narkomanijos ir kitų žalingų įpročių prevencija, tolerancija ir pakantumas turintiems priklausomybę.
III – ŽIV/AIDS prevencija, tolerancija ir pakantumas turintiems priklausomybę.
IV - Pirmosios pagalbos teikimas nukentėjusiesiems ekstremalios situacijos metu, be jokios diskriminacijos.

Mūsų klausimas, pastebėjimas būtų toks, į kurį Draugijos Vyriausioji valdyba nesugebėjo atsakyti, reaguoti:
Kaip suprasti, kad Draugija vykdo minėtą projektą Kupiškio ir Jurbarko rajone, kai, pagal Draugijos generalinę sekretorę Gražiną Jevgrafovienę, Kupiškio ir Jurbarko rajone nėra Draugijos padalinių? Tokia informacija, kad Kupiškio ir Jurbarko rajone nėra Draugijos padalinių buvo pateikta Draugijos Suvažiavimo metu (2010 m. kovo mėn. 5 d.), interneto svetainėje. Kas projektą vykdo Kupiškio ir Jurbarko rajone? Pastebėtina, kad Draugija turėdama virš trisdešimt padalinių visoje Lietuvoje, projekto vykdymo vietas renkasi ten, kur nėra Draugijos padalinių.

Draugijos Kauno skyrius 2010 m. gruodžio mėn. 28 d. pirmą kartą Lietuvoje organizavo šventinį Kalėdinį vakarą „Po angelo sparnu“ Kauno miesto žmonėms turintiems negalią. Kalėdiniame vakare buvo galima išgirsti saksofonisto, vargonininkės, akordeonistų ir dainuojamosios poezijos atlikėjų pasirodymus vienoje iš Kauno miesto centre esančių bažnyčių. Draugijos generalinė sekretorė Gražina Jevgrafovienė ir Draugijos buhalterė R.B. ieškodamos pateisinimo, kad nereikėtų padengti renginio išlaidų, kurios siekė 1 tūkst. 28 litų, teigė, kad apskritai renginio nebuvo. Tačiau pateikus renginio nuotraukas ir video reportažą iš vienos televizijos, kuri rodė per vakaro žinias, pradėjo teigti, kad išlaidos nebuvo planuotos ir todėl Draugija negali apmokėti. 2011 m. vasario mėn. 3 d. Draugijos pirmininkas Romualdas Konstantinas Dobrovolskis, mūsų nuomone, norėdamas pasiteisinti, kodėl Draugija vengia padengti renginio išlaidas, teigė, kad Kalėdinį vakarą „Po angelo sparnu“ organizavo ne Draugijos Kauno skyrius. Tokiu pasakymu, Draugijos pirmininkas Romualdas Konstantinas Dobrovolskis įžeidė Draugijos Kauno skyriaus Valdybą ir narius, be to, pažemino Draugijos ir Draugijos Kauno skyriaus vardą, parodė nepagarbą negalią turintiems žmonėms.

2011 m. sausio mėn. 14 d. į Draugijos Kauno skyrių atvykusi Draugijos darbuotoja, paieškų skyriaus koordinatorė B.R. padarė betvarkę, išvertė visus dokumentus, nulupo grindų dangą. Paliko visa tai ir išvyko. Iki šios akimirkos (daugiau kaip vienas mėnesys) vis dar yra betvarkė.

2011 m. sausio mėn. 25 d. Draugijos Kauno skyriaus nariai kreipėsi į Vilniaus m. apylinkės vyriausiąjį prokurorą dėl Draugijos generalinės sekretorės Gražinos Jevgrafovienės dokumentų klastojimo.

Mūsų žiniomis, kad ir kiti asmenys kreipėsi į teisėsaugą dėl dokumentų ir parašų klastojimo iš Draugijos pusės.

2011 m. sausio mėn. 27 d. Draugijos Kauno skyriaus Valdybos narys H.K. atsistatydino iš Draugijos Kauno skyriaus Valdybos narių bei išstojo iš Draugijos narių gretų dėl to, jo žodžiais kalbant, kad iš Draugijos Vyriausiosios valdybos ir pirmininko Romualdo Konstantino Dobrovolskio bei Draugijos generalinės sekretorės Gražinos Jevgrafovienės pusės demonstratyviai rodomo nepagarba LR Įstatymams, Draugijos įstatams, Draugijos nariams.

2011 m. vasario mėn. 3 d. vyko Draugijos Vyriausiosios valdybos posėdis, kurio darbotvarkė antru numeriu buvo įrašyta: „Draugijos Kauno skyriaus veikla 2010-2011 m.“. Šį klausimą pristatyti buvo pakviestas Draugijos Kauno skyriaus narys H.K. Kadangi, H.K. buvo nebe Draugijos narys, tai jis vyko pristatyti klausimą kaip Draugijos Kauno skyriaus savanoris.

Draugijos Kauno skyriaus savanoris atvykęs į Draugijos Vyriausiąją valdybą pateikė aštuonių lapų Draugijos Kauno skyriaus veiklos ataskaitą, kurioje įrašytos Draugijos Kauno skyriaus suorganizuotos akcijos, renginiai, dalyvauta įvairiose seminaruose, mokymuose, renginiuose.

Draugijos Kauno skyriaus savanoriui H.K. paprašius Draugijos Vyriausiosios valdybos narius prisistatyti, nes H.K. ne visus pažinojo Draugijos Vyriausiosios valdybos narius, Draugijos Vyriausiosios valdybos narys Romualdas Algimantas Rimdeika pareiškė, kad Draugijos Vyriausioji valdyba neprivalo prisistatyti. Draugijos Vyriausioji valdybos nariai Angelė Danutė Čepėnaitė, Audronė Vareikytė, Vida Žvirblienė ir Viktoras Burbulis nesugebėjo prisistatyti Draugijos Kauno skyriaus savanoriui.

Draugijos pirmininkas Romualdas Konstantinas Dobrovolskis teigė, kad H.K., kaip buvęs Draugijos Kauno skyriaus sekretorius sužlugdė Draugijos Kauno skyriaus veiklą, nes nuo 2009 m. spalio mėn. 5 d. iki 2011 m. vasario mėn. 3 d. laikotarpyje veikla buvo nevykdoma.

Savanoris H.K. apsigindamas, kad Draugijos Kauno skyriaus veikla nėra sužlugdyta, nes veikla surašyta aštuonių lapų ataskaitoje, interneto svetainėje www.kaunoskyrius.lt ir socialiniame tinklapyje www.facebook.com, kuriuose pateikiama Draugijos Kauno skyrius veikla. Su visa Draugijos Kauno skyriaus veikla galima visiems susipažinti ir įsitraukti į veiklą tampant savanoriais arba nariais.

Draugijos pirmininkas Romualdas Konstantinas Dobrovolskis, kaip kontrargumentą, pasakė, kad ataskaitoje daugiau kaip pusė pateiktų duomenų yra išgalvoti.

Savanoris H.K. sakė, kad labai paprasta įrodyti ataskaitos originalumą ir kad ji nėra suklastota, nes interneto svetainėje www.kaunoskyrius.lt ir socialiniame tinklapyje www.facebook.com yra pateikta Draugijos Kauno skyriaus veiklos filmuota ir fotografuota medžiaga.

Savanoriui H.K. paklausus Draugijos pirmininko Romualdo Konstantino Dobrovolskio apie priežastis, dėl kurių nepateikia Draugijos turimus dokumentus Draugijos Kauno skyriui, tai atsakė, kad neturi laiko ir nesiruošia sėdėti visą dieną Draugijoje ir pateikinėti Draugijos Kauno skyriui dokumentų.

H.K. atsakė: „Draugijos pirmininkas esate ne dėl to, kad gražiai skambėtų prieš draugus ir visuomenę, bet visų pirma dėl to, kad jumis pasitikėjo Draugijos Suvažiavimo delegatai, kad jūs turite ne tik laiko, bet ir noro padėti vykdyti ir plėtoti Draugijos veiklą, bet pasirodo, kad jums būti Draugijos pirmininku yra našta, bausmė. Tada kyla klausimas, dėl kokių priežasčių esate Draugijos pirmininku, apskritai, dėl kokių priežasčių visi Draugijos Vyriausiosios valdybos nariai ir Draugijos generalinė sekretorė Gražina Jevgrafovienė būna nevyriausybinėje organizacijoje. Nejaugi taip labai norisi už Draugijos pinigus pakeliauti po pasaulį ar kitus interesus tenkinti. Aš nekalbu apie visus Draugijos Vyriausiosios valdybos narius, tačiau yra dauguma, kuri, mano nuomone, netenkina Draugijos poreikius, o atvirkščiai, tenkina savo poreikius Draugijos vardu“.

Mes visada siekėme vykdyti ir įvykdyti Draugijos Suvažiavimo 2008 m. lapkričio mėn. 28 d. patvirtintų tikslu, vadovaujantis Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimo tikslų, vertybių, idėjų bei principų, laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Asociacijų įstatymo, Darbo ir Civilinio kodeksų bei Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos įstatų.

Atsižvelgdami į anksčiau išdėstytus faktus ir į tuos, kuriuos nedrįsome paminėti, nes už veiksmus turi atsakyti ne Draugija, o jos vadovai: Draugijos pirmininkas Romualdas Konstantinas Dobrovolskis, Draugijos Vyriausioji valdyba bei Draugijos generalinė sekretorė Gražina Jevgrafovienė, reiškiame nusivylimą Draugijos pirmininku Romualdu Konstantinu Dobrovolskiu ir Draugijos Vyriausiąja valdyba bei Draugijos generaline sekretore Gražina Jevgrafoviene, todėl atsistatydiname iš Draugijos Kauno skyriaus Valdybos.

Žinome, kad galima humaniškumą skleisti ne per Draugiją, kai joje yra Draugijos pirmininkas Romualdas Konstantinas Dobrovolskis ir tokie Draugijos Vyriausiosios valdybos nariai bei Draugijos generalinė sekretorė Gražina Jevgrafovienė, o per kitas organizacijas, kurios gerbia kiekvieno nario, savanorio teises, kurios gerbia LR įstatymus, laikosi organizacijos priimtų įstatų, nemeluoja nariams.

2011 m. vasario 4 d., penktadienis

Šaukiamas Kauno skyriaus valdybos posėdisŠaukiamas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos (toliau – Draugija) Kauno skyriaus Valdybos posėdis 2011 m. vasario 18 d. 16 val. 15 min. Draugijos Kauno skyriaus būstinėje adresu Laisvės alėja 48-3, Kaunas.

Darbotvarkė:
1. Dėl <...>
2. Dėl 2011 m. Draugijos Kauno skyriaus finansinės ir veiklos plano.
3. Dėl Draugijos Vyriausiosios valdybos posėdžio, vykusio 2011 m. vasario 3 d., protokolo.
4. Dėl <...>
5. Dėl Draugijos Kauno skyriaus Valdybos atsistatydinimo.
6. Kiti klausimai.

Visi Draugijos Kauno skyriaus Valdybos nariai gali siūlyti darbotvarkę keisti, pildyti.Kauno skyriaus Valdybos pirmininkė

2011 m. vasario 2 d., trečiadienis

Teorinių ir praktinių įgūdžių mokymas tėvams ,,Pirmoji pagalba vaikui"

Asociacija „Idėja Kaunui“ kartu su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno skyriumi ir Visuomenės sveikatos studentų draugija nuo 2011 m. sausio 1 d. iki gruodžio 1 d. organizuoja nemokamus teorinių ir praktinių įgūdžių mokymus moksleiviams „Pirmoji pagalba visiems“.

LR Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras 2011 m. vasario 22 d. (antradienį) 10 val. adresu Kalvarijų g. 153, I aukšto salė, Vilnius organizuoja nemokamus teorinių ir praktinių įgūdžių mokymus tėvams „Pirmoji pagalba vaikui“.

Tėveliai bus mokomi kaip suteikti pirmąją pagalbą vaikui buitinių traumų atvejais: sužalojimų, nudeginimų, nusiplikymų, galvos sutrenkimų, sumušimų, apsinuodijimų metu, vaikui užspringus, taip pat visuomenės sveikatos edukologė supažindins su vaikų gaivinimo ypatumais. Prašome būtinai iki 2011 m. vasario 18 d. registruotis el.paštu: vanda.zemaityte@zebra.lt arba tel. 8 640 44 934.